آزمایشگاه ها و امکانات

آزمايشگاه ها :

آزمايشگاه آبياري و زهكشي ، آزمايشگاه خاكشناسي، آزمايشگاه رابطه آب و خاك وگياه ، آزمايشگاه هيدروليك و هيدروليك انهار و آزمايشگاه مكانيك خاك 

كارگاه :

كارگاه مساحي و نقشه برداري: مجهز به انواع وسايل مورد نياز از قبيل دوربينهاي نيوو و تئودوليت، مساحت سنج (پلانيمتر)، فاصله سنج، استريوسكوپهاي جيبي و ميزي، GPS، شيب سنج، كرويمتر، قطب نما، گونياي منشوري، متر

امكانات آزمايشگاهها:

آزمايشگاه آبياري و زهكشي : ECمتر، PHمتر، پايه عصاره گير، تانسيومتر، هيدرومتر بايكاس ، دستگاه صفحات فشاري، ترازوهاي ديجيتال، آون، دستگاه بلوكهاي گچي، رطوبت سنج TDR، پارشال فلوم، ميكرومولينه ، دستگاههاي هدايت هيدروليكي به روش بار ثابت و بار افتان، لايسيمتر

آزمايشگاه هيدروليك و هيدروليك انهار: ميزهاي هيدروليكي، فلومهاي چند
منظوره آزمايشگاهي و تحقيقي، دستگاه جريان روزنه ، گردابهاي آزاد و اجباري ،دستگاه آزمايش تئوري انرژي برنولي، دستگاه فشار هيدرو استاتيك، دستگاه افت در زانوها و خم ها، دستگاه ضربه جت، دستگاه افت اصطكاك در لوله ها ، دستگاه بررسي مشخصه هاي پمپ گريز از مركز ، دستگاه ضربه قوچ به همراه ضمائم و نوت بوك و همچنين نرم‌افزارهاي مربوطه، انواع سرريزها .

آزمايشگاه مكانيك خاك: آون، ترازوهاي ديجيتال، دستگاه تراكم، دستگاه تحكيم، شيكر، دستگاه كازاگرانده، پيكنومتر ماسه و خاك،

آزمايشگاه هيدرولوژي: دستگاه هيدرولوژي با تمامي ضمائم مربوطه

تماس با ما

تقویم آموزشی