دروس ارائه شده نیم سال 932:

رياضي 2

فيزيك 2

خاكشناسي

زراعت عمومي

زمين شناسي

رسم فني

ریاضی 1

تماس با ما

تقویم آموزشی