دروس ارائه شده نیم سال 932:

اقتصاد مهندسي

طراحي سيستمهاي زهكشي

حفاظت آب و خاك

عمليات كشاورزي

هيدروليك انهار

آبياري تحت فشار

مکانیک خاک

تماس با ما

تقویم آموزشی