دکتر اسدالله محسنی موحد  

مرتبه علمی :استادیار

زمینه فعالیت و تخصص: آبياري و زهكشي

پست الکترونیکی :a-movahed@araku.ac.ir

صفحه شخصی ( cv)

تماس با ما

تقویم آموزشی